ĐIỀU LỆ CÔNG TY
ĐIỀU LỆ CÔNG TY (SỬA ĐỔI LẦN 5-2018)

Ngày: 12/01/2018

Xem tiếp 
Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình lần IV

Ngày: 26/02/2015

 Ngày 18  tháng 4 năm 2012, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ tư) do việc tăng vốn điều lệ từ 72,30 tỉ đồng thành 82.30 tỉ đồng.
Tải tập tin để xem chi tiết

 

Xem tiếp 
Điều lệ Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (sửa lần ba)

Ngày: 03/01/2009

Ngày 28 tháng 5 năm 2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 thông qua Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ ba.
Tải tập tin để xem chi tiết

Xem tiếp 
Điều lệ Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (sửa lần hai)

Ngày: 02/01/2009

Ngày 20 tháng 5 năm 2009, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 thông qua Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ hai.
Tải tập tin để xem chi tiết

Xem tiếp 
Điều lệ Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (sửa lần đầu)

Ngày: 01/01/2009

Điều lệ này của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty. Công ty cổ phần thủy điện Định Bình (dưới đây gọi là “Công ty”), là Công ty cổ phần, được thành lập theo Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan khác, vì vậy Điệu lệ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định khác của Công ty được thông qua không trái với Điều lệ và pháp luật liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành mọi hoạt động của Công ty.

Điều lệ này được thông qua bởi các Cổ đông của Công ty theo Nghị quyết được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 29 tháng 5 năm 2008.
Tải tài liệu đính kèm

Xem tiếp 
  QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ngày: 12/09/2009

                                                                                       QUY CHẾ QUẢN TRỊ
                                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2009/QĐ-HĐQT ngày 01/9/2009 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình)

Tải tài liệu đính kèm

Xem tiếp 
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày: 05/01/2018

Xem tiếp 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN MIỀN

Ngày: 03/01/2018

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử

Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử từ dhp.vn thành thuydiendinhbinh.vn theo lộ trình sau:

- Từ ngày 06/01/2018 đến nàgy 09/02/2018 tên miền thuydiendinhbinh.vn và tên miền dhp.vn cùng được truy cập với nội dung giống như nhau.

- Sau ngày 09/02/2018 tên miền thuydiendinhbinh.vn là tên miền chính thức của trang thông tin điện tử của Công ty CP thuỷ điện Định Bình.

Trân trọng.

Xem tiếp 
THƯ NGỎ, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ MẪU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày: 18/12/2017

Xem tiếp 
TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐỂ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Ngày: 18/12/2017

Xem tiếp 
TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐỂ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Ngày: 18/12/2017

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 

THÔNG TIN MỚI