ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Ngày: 12/01/2018

Xem tiếp 

Ngày: 26/02/2015

 Ngày 18  tháng 4 năm 2012, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ tư) do việc tăng vốn điều lệ từ 72,30 tỉ đồng thành 82.30 tỉ đồng.
Tải tập tin để xem chi tiết

 

Xem tiếp 

Ngày: 03/01/2009

Ngày 28 tháng 5 năm 2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 thông qua Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ ba.
Tải tập tin để xem chi tiết

Xem tiếp 

Ngày: 02/01/2009

Ngày 20 tháng 5 năm 2009, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 thông qua Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ hai.
Tải tập tin để xem chi tiết

Xem tiếp 

Ngày: 01/01/2009

Điều lệ này của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty. Công ty cổ phần thủy điện Định Bình (dưới đây gọi là “Công ty”), là Công ty cổ phần, được thành lập theo Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan khác, vì vậy Điệu lệ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định khác của Công ty được thông qua không trái với Điều lệ và pháp luật liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành mọi hoạt động của Công ty.

Điều lệ này được thông qua bởi các Cổ đông của Công ty theo Nghị quyết được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 29 tháng 5 năm 2008.
Tải tài liệu đính kèm

Xem tiếp 

THÔNG TIN MỚI