QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Ngày: 12/09/2009

                                                                                       QUY CHẾ QUẢN TRỊ
                                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2009/QĐ-HĐQT ngày 01/9/2009 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình)

Tải tài liệu đính kèm

Xem tiếp 

THÔNG TIN MỚI