GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Ngày: 02/11/2017

 Ngày 1/11/2017, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã họp và tiến hành bầu trưởng ban nhiệm kỳ 2013-2017 thay cho bà Nguyễn Phương Dung được miễn nhiệm theo Nghị quyết số 11/2017/NQQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/10/2017. Cuộc họp đã kết thúc với việc bầu bà Nguyễn Thị Nam Phương vào vị trí Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 1/11/2017.

Xem chi tiết:

dhp.vn/page/admin/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/userfiles/BB bầu BKS(1).pdf

 

Xem tiếp 
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - TRẦN XUÂN TOÀN - ỦY VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC

Ngày: 06/10/2017

 

TRẦN XUÂN TOÀN - ỦY VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC - ĐÃ MUA 86.000 CP

Xem Tại đây

Xem tiếp 
Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017

Ngày: 19/04/2017

  Căn cứ Quyết định HĐQT số 03/2017/QĐ-HĐQT ngày 19/04/2017, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         25,00 % ( 2.500 đồng/cổ phiếu). Trong đó:

               - Thanh toán còn lại năm 2015:  4,00 % (4.000 đồng/cổ phiếu);

               - Thanh toán còn lại năm 2016:  4,00 % (4.000 đồng/cổ phiếu);

               - Tạm ứng đợt I năm 2017:  17,00 % (17.000 đồng/cổ phiếu);

           2.Thời gian tiến hành việc chi trả :   từ 08 h 00 ngày 04/05/2017
           3. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền
            4. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức  
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
      
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

Xem tiếp 
Thông báo mời họp ĐHCĐTN 2017

Ngày: 31/03/2017

 THÔNG BÁO
                                                  V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

         Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

        Thời gian : 8h ngày 15/04/2017
        Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

Chi tiết xem các file đính kèm theo
 
I/Biểu mẫu tham dự :
 
 
 

Chương trình ĐHCĐ 2017

Quy chế ĐHCĐ 2017

Báo cáo của Ban giám đốc

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016

Tờ trình kế hoạch tài chính 2017

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2017

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Tờ trình bầu Trưởng ban kiểm soát

Tờ trình thưởng vượt kế hoạch hàng năm

 

 

Xem tiếp 
Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016

Ngày: 20/01/2017

    Qúy IV năm 2016, nhà máy sản xuất được 18.23 triệu kWh, đạt 151.19% kế hoạch quý, bằng 141.58% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 10.429 tỉ đồng, đạt 186.56% kế hoạch quý.
 
   Năm 2016, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 50.79 triệu kWh, đạt 112.87% kế hoạch năm, bằng 100.01% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu là 55.081 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước và dịch vụ môi trường rừng), đạt 117.28% kế hoạch năm, bằng 106.42% so với cùng kỳ năm 2015.

    Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 là 31.273 tỉ đồng, đạt 134.17% kế hoạch năm, bằng 105.74% so với cùng kỳ năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 3.610 đ/cp, đạt 117.40% kế hoạch năm, và bằng 105.76% so với cùng kỳ năm 2015

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 

THÔNG TIN MỚI