BIỂU MẪU CHO CỔ ĐÔNG
Thông báo mất giấy CNSHCP : Hồ Văn Nhàn

Ngày: 30/08/2016

                                                                                          THÔNG BÁO

         Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với các thông tin chính như sau :

 Tên cổ đông : Hồ Văn Nhàn                    Mã cổ đông :  000670                 Ngày cấp: 09/3/2009

 Số cổ phần sở hữu : 55 cp                  Mệnh giá: Năm trăm năm mươi ngàn đồng 

        Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên không còn giá trị sử dụng và được thay thế bởi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp mới. Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ không xác nhận, cung cấp bất cứ quyền lợi nào với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã báo mất.

        Trân trọng.

Xem tiếp 
Thông báo mất giấy CNSHCP : Lê Long Hiền

Ngày: 30/08/2016

                                                                                          THÔNG BÁO

         Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với các thông tin chính như sau :

 Tên cổ đông : Lê Long Hiền                    Mã cổ đông :  000469                 Ngày cấp: 09/3/2009

 Số cổ phần sở hữu : 88 cp                  Mệnh giá: Tám trăm  tám mươi ngàn đồng 

        Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên không còn giá trị sử dụng và được thay thế bởi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp mới. Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ không xác nhận, cung cấp bất cứ quyền lợi nào với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã báo mất.

        Trân trọng.

Xem tiếp 
Thông báo mất giấy CNSHCP : Lê Thăng Long

Ngày: 22/08/2016

                                                                                          THÔNG BÁO

         Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với các thông tin chính như sau :

 Tên cổ đông : Lê Thăng Long                    Mã cổ đông :  000608                 Ngày cấp: 09/3/2009

 Số cổ phần sở hữu : 1.232 cp                  Mệnh giá: Mười hai triệu, hai trăm ba mươi hai ngàn đồng 

        Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên không còn giá trị sử dụng và được thay thế bởi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp mới. Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ không xác nhận, cung cấp bất cứ quyền lợi nào với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã báo mất.

        Trân trọng.

 

 

Xem tiếp 
  THÔNG BÁO ĐHĐCĐ
KẾT QUA PHIÊN HỌP ĐHCĐ 2017

Ngày: 17/04/2017

 BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Xem tiếp 
TB kết quả ĐHCĐTN năm 2016

Ngày: 19/04/2016

   Ngày 16/04/2016, tại khách sạn Hải Âu, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, công ty cổ phần Thủy điện Định Bình tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Tham dự Đại hội có 58 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 6.401.980 cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,80%. 

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhiều nội dung quan trọng quyết định kế hoạch công tác của Công ty.

Đại hội đã thông qua biên bản cùng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như file đính kèm dưới đây:

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2016

Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016

Xem tiếp 
Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

Ngày: 29/03/2016

                                                                                           THÔNG BÁO
                                                  V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

         Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

        Thời gian : 8h ngày 16/04/2016
        Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

Chi tiết xem các file đính kèm theo

I/Biểu mẫu tham dự :

TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2016

 Giấy xác nhận tham dự đại hội

Giấy ủy quyền cá nhân tham dự đại hội

Giấy ủy quyền tập thể tham dự đại hội

II/Tài liệu của đại hội :

Chương trình ĐHCĐ 2016

Quy chế ĐHCĐ 2016

Báo cáo của Ban giám đốc

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015

Tờ trình kế hoạch tài chính 2016

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2016

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Tờ trình đầu tư dự án từ ngồn năng lượng tái tạo

Xem tiếp 
TB kết quả ĐHĐCĐ năm 2015

Ngày: 11/05/2015

            Ngày 08/05/2015, tại khách sạn Hải Âu, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định công ty cổ phần Thủy điện Định Bình tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 . Tham dự Đại hội có 52 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 6.534.286 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,40%. 

 

 


           Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhiều nội dung quan trọng quyết định kế hoạch công tác của Công ty. Đại hội đã thông qua biên bản cùng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như file đính kèm dưới đây:

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2015

- Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015

 

 

Xem tiếp 
TB mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ năm 2015

Ngày: 20/04/2015

                                                                                               THÔNG BÁO
                                                  V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

          Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

        Thời gian : 8h ngày 08/05/2015
        Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

Chi tiết xem các file đính kèm theo

I/Biểu mẫu tham dự :

TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2015

 Giấy xác nhận tham dự đại hội

Giấy ủy quyền cá nhân tham dự đại hội

Giấy ủy quyền tập thể tham dự đại hội

 

II/Tài liệu của đại hội :

Chương trình ĐHCĐ 2015

Quy chế ĐHCĐ 2015

Báo cáo của Ban giám đốc

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014

Tờ trình kế hoạch tài chính 2015

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2015

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016

Ngày: 03/01/2017

  Căn cứ Quyết định HĐQT số 14/2016/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2016, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         17,00 % ( 1.700 đồng/cổ phiếu). 
           2
.Thời gian tiến hành việc chi trả :   từ 08 h 00 ngày 15/01/2017
           3. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền    
            4. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức              
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
      
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

Xem tiếp 
TB chi trả cổ tức đợt I/2016

Ngày: 19/04/2016

  Căn cứ Quyết định HĐQT số 07/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2016, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         12,00 % ( 1.200 đồng/cổ phiếu). 
           2
.Thời gian tiến hành việc chi trả :   từ 08 h 00 ngày 27/04/2016
           3. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền    
            4. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức              
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
      
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

Xem tiếp 
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT II NĂM 2015

Ngày: 19/01/2016

  Căn cứ Quyết định HĐQT số 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 18/01/2016, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         15,00 % ( 1.500 đồng/cổ phiếu). 
           2
.Thời gian tiến hành việc chi trả :           từ ngày 25/01/2016
           3. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền    
            4. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức              
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
      
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi  thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

Xem tiếp 
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT I/2015

Ngày: 16/04/2015

  Căn cứ Quyết định HĐQT số 11/2015/QĐ-HĐQT ngày 07/5/2015, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         15,00 % ( 1.500 đồng/cổ phiếu). 
           2
.Thời gian tiến hành việc chi trả :           từ ngày 15/05/2015
           3. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền    
            4. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức              
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
      
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi  thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

 

Xem tiếp 
Thông báo chi trả cổ tức đợt II/2014

Ngày: 04/02/2015

 Căn cứ Quyết định HĐQT số 03/2015/QĐ-HĐQT ngày 02/02/2015, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:   5,00 % ( 500 đồng/cổ phiếu). 
           2. Thời điểm chốt danh sách chi trả :     16 h ngày 05/02/2015

           3.Thời gian tiến hành việc chi trả : từ ngày 09/02/2014
           4. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền    
            5. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức              
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
             - Giấy ủy quyền đơn vị nhận cổ tức          
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi  thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  SẢN LƯỢNG ĐIỆN
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Ngày: 12/01/2018

           Năm 2017, với sản lượng điện đạt được là 59,791 triệu kWh, Nhà máy thuỷ điện Định Bình đã sản xuất vượt 16,17% so với  kế hoạch năm và cao hơn so với thực hiện năm 2016 là 17,71%. 

           Tổng doanh thu đạt được là 63,102 tỷ đồng tương đương 104,91% kế hoạch năm và bằng 105,48% so với kết quả thực hiện về doanh thu năm 2016.

           Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.540 đồng (Cổ tức được Đại hội đồng cổ đông giao tại phiên họp thường niên 2017 là không dưới 30%), đã tạm ứng cổ tức bằng tiền trong năm là 29%.

           Trân trọng!

 

 

Xem tiếp 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Ngày: 17/07/2017


   Trong quý II/2017, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 18,816 triệu kWh, bằng 145,63% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu là 21,446 tỉ đồng, bằng 113,95% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 13,00 tỉ đồng, đạt 106,00% kế hoạch năm, bằng 116,5% so với cùng kỳ năm 2016. 
 
   Sáu tháng đầu năm 2017, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 39,262 triệu kWh, đạt 76,28% kế hoạch năm, bằng 162,42% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu là 43,867 tỉ đồng, đạt 72,93% kế hoạch năm, bằng 127,98% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 26,63 tỉ đồng, đạt 84,72% kế hoạch năm, bằng 130,69% so với cùng kỳ năm 2016. 

 

Xem tiếp 
Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016

Ngày: 05/07/2016

    tháng 6/2016, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 4.85 triệu kWh, bằng 108.74% so với cùng kỳ năm 2015; doanh thu là 5.74 tỉ đồng, bằng 100.06% so với cùng kỳ năm 2015.
 
   Sáu tháng đầu năm 2016, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 24,36 triệu kWh, đạt 54.14% kế hoạch năm, bằng 80.14% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu là 34.31 tỉ đồng, đạt 70.35% kế hoạch năm, bằng 93.84% so với cùng kỳ năm 2015.

    Lợi nhuận sau thuế TNDN là 20.37 tỉ đồng, đạt 87.42% kế hoạch năm, bằng 94.63% so với cùng kỳ năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.352 đ/cp, đạt 84.0% kế hoạch năm, và bằng 89.87% so với cùng kỳ năm 2015

Xem tiếp 
Tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2016

Ngày: 11/04/2016

    Qúy I/2016, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 11.322 triệu kWh, đạt 92.92% kế hoạch quý, bằng 76.53% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu là 17.110 tỉ đồng, đạt 98.5% kế hoạch quý, bằng 103.39% so với cùng kỳ năm 2015.

    Lợi nhuận sau thuế TNDN là 10.195 tỉ đồng, đạt 96.64% kế hoạch quý, bằng 106.4% so với cùng kỳ năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.117đ/cp, đạt 96.65% kế hoạch quý, và bằng 101.12% so với cùng kỳ năm 2015

Xem tiếp 
SẢN LƯỢNG ĐIỆN QUÝ I/2015

Ngày: 03/04/2015

  Quí I năm 2015 nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 14,80 triệu kWh đạt 28,31% kế hoạch năm 2015. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 15,62 tỉ đồng bằng 32,02% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 9.58 tỉ đồng đạt 39,5% kế hoạch năm.

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  THÔNG TIN KHÁC
TB: v/v Bổ sung, hiệu chỉnh thông tin cổ đông

Ngày: 09/02/2017

 THÔNG BÁO

V/v : Bổ sung, hiệu chỉnh thông tin cổ đông

      Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đang đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán UpCom theo quyết định của HĐQT công ty số 13/2016/QĐ-HĐQT ngày 03/12/2016 theo đúng.

      Để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông sau khi hoàn thành việc đăng ký này, Công ty kình đề nghị một số cổ đông, trong danh sách như file đính kèm, cần phải bổ sung, hiệu chỉnh thông tin của người sở hữu cổ phần. 

      Cổ đông cần bổ sung, hiệu chỉnh thông tin, hoàn thành Phiếu thay đổi thông tin cổ đông như file đính kèm và gửi, fax cho văn phòng Công ty hoặc scan và mail cho địa chỉ namphuong2908@yahoo.com.vn . Trường hợp cổ đông có thay đổi, bổ sung số CMND thì phải được xác nhận của đơn vị, nơi phân phối cổ phần ban đầu cho cổ đông. 

     - Danh sách cổ đông cần bổ sung- hiệu chỉnh thông tin

     - Mẫu Phiếu thay đổi thông tin cổ đông

 

 

 

Xem tiếp 
Hội thảo kỹ thuật về “Quản lý vận hành nhà máy thủy điện”

Ngày: 30/11/2016

Ngày 24/11/2016 vừa qua, Tại Nhà máy thủy điện Định Bình thuộc Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình đã diễn ra buổi Hội thảo kỹ thuậtVề Quản lý vận hành nhà máy thủy điện .

Mục đích nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa và phối hợp trong công tác quản lý kỹ thuật của các nhà máy có cùng thiết bị công nghệ do Công ty cổ phần thủy điện Định Bình tổ chức

 Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
Mẫu Giấy thay đổi thông tin cổ đông

Ngày: 22/08/2016

Cổ đông cần thay đổi nhỏ về thông tin trong Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, hãy làm theo mẫu gửi Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình như sau :

    - Mẫu Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông.

    - Mẫu Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản


 

Xem tiếp 
Thông báo của Ban kiểm soát

Ngày: 09/05/2016

   Ngày 04/05/2016, Ban kiểm soát CTCP thủy điện Định Bình đã họp và tiến hành bầu thay thế chức vụ Trưởng Ban kiểm soát. Chi tiết xem file đính kèm.

Biên bản họp Ban kiểm soát

Xem tiếp 
BỔ NHIỆM BAN GIÁM ĐỐC

Ngày: 14/11/2013

Ngày 11/11/2013 Hội đồng quản trị ban hành các quyết định bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

  - Ông: Trần Xuân Toàn được tái bổ nhiệm làm Giám đốc tại quyết định số: 10/2013/QĐ-HĐQT
  - Ông: Đặng Ngọc Căn được tái bổ nhiệm làm Phó Giám đốc tại quyết định số: 11/2013/QĐ-HĐQT      
  - Ông: Trương Đình Du được tái bổ nhiệm làm Kế toán trưởng tại quyết định số: 12/2013/QĐ-HĐQT

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 

THÔNG TIN MỚI