THÔNG TIN KHÁC

Ngày: 09/02/2017

 THÔNG BÁO

V/v : Bổ sung, hiệu chỉnh thông tin cổ đông

      Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đang đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán UpCom theo quyết định của HĐQT công ty số 13/2016/QĐ-HĐQT ngày 03/12/2016 theo đúng.

      Để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông sau khi hoàn thành việc đăng ký này, Công ty kình đề nghị một số cổ đông, trong danh sách như file đính kèm, cần phải bổ sung, hiệu chỉnh thông tin của người sở hữu cổ phần. 

      Cổ đông cần bổ sung, hiệu chỉnh thông tin, hoàn thành Phiếu thay đổi thông tin cổ đông như file đính kèm và gửi, fax cho văn phòng Công ty hoặc scan và mail cho địa chỉ namphuong2908@yahoo.com.vn . Trường hợp cổ đông có thay đổi, bổ sung số CMND thì phải được xác nhận của đơn vị, nơi phân phối cổ phần ban đầu cho cổ đông. 

     - Danh sách cổ đông cần bổ sung- hiệu chỉnh thông tin

     - Mẫu Phiếu thay đổi thông tin cổ đông

 

 

 

Xem tiếp 

Ngày: 30/11/2016

Ngày 24/11/2016 vừa qua, Tại Nhà máy thủy điện Định Bình thuộc Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình đã diễn ra buổi Hội thảo kỹ thuậtVề Quản lý vận hành nhà máy thủy điện .

Mục đích nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa và phối hợp trong công tác quản lý kỹ thuật của các nhà máy có cùng thiết bị công nghệ do Công ty cổ phần thủy điện Định Bình tổ chức

 Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 

Ngày: 22/08/2016

Cổ đông cần thay đổi nhỏ về thông tin trong Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, hãy làm theo mẫu gửi Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình như sau :

    - Mẫu Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông.

    - Mẫu Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản


 

Xem tiếp 

Ngày: 09/05/2016

   Ngày 04/05/2016, Ban kiểm soát CTCP thủy điện Định Bình đã họp và tiến hành bầu thay thế chức vụ Trưởng Ban kiểm soát. Chi tiết xem file đính kèm.

Biên bản họp Ban kiểm soát

Xem tiếp 

Ngày: 14/11/2013

Ngày 11/11/2013 Hội đồng quản trị ban hành các quyết định bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

  - Ông: Trần Xuân Toàn được tái bổ nhiệm làm Giám đốc tại quyết định số: 10/2013/QĐ-HĐQT
  - Ông: Đặng Ngọc Căn được tái bổ nhiệm làm Phó Giám đốc tại quyết định số: 11/2013/QĐ-HĐQT      
  - Ông: Trương Đình Du được tái bổ nhiệm làm Kế toán trưởng tại quyết định số: 12/2013/QĐ-HĐQT

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 

THÔNG TIN MỚI