SẢN LƯỢNG ĐIỆN

Ngày: 12/01/2018

           Năm 2017, với sản lượng điện đạt được là 59,791 triệu kWh, Nhà máy thuỷ điện Định Bình đã sản xuất vượt 16,17% so với  kế hoạch năm và cao hơn so với thực hiện năm 2016 là 17,71%. 

           Tổng doanh thu đạt được là 63,102 tỷ đồng tương đương 104,91% kế hoạch năm và bằng 105,48% so với kết quả thực hiện về doanh thu năm 2016.

           Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.540 đồng (Cổ tức được Đại hội đồng cổ đông giao tại phiên họp thường niên 2017 là không dưới 30%), đã tạm ứng cổ tức bằng tiền trong năm là 29%.

           Trân trọng!

 

 

Xem tiếp 

Ngày: 17/07/2017


   Trong quý II/2017, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 18,816 triệu kWh, bằng 145,63% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu là 21,446 tỉ đồng, bằng 113,95% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 13,00 tỉ đồng, đạt 106,00% kế hoạch năm, bằng 116,5% so với cùng kỳ năm 2016. 
 
   Sáu tháng đầu năm 2017, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 39,262 triệu kWh, đạt 76,28% kế hoạch năm, bằng 162,42% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu là 43,867 tỉ đồng, đạt 72,93% kế hoạch năm, bằng 127,98% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 26,63 tỉ đồng, đạt 84,72% kế hoạch năm, bằng 130,69% so với cùng kỳ năm 2016. 

 

Xem tiếp 

Ngày: 05/07/2016

    tháng 6/2016, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 4.85 triệu kWh, bằng 108.74% so với cùng kỳ năm 2015; doanh thu là 5.74 tỉ đồng, bằng 100.06% so với cùng kỳ năm 2015.
 
   Sáu tháng đầu năm 2016, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 24,36 triệu kWh, đạt 54.14% kế hoạch năm, bằng 80.14% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu là 34.31 tỉ đồng, đạt 70.35% kế hoạch năm, bằng 93.84% so với cùng kỳ năm 2015.

    Lợi nhuận sau thuế TNDN là 20.37 tỉ đồng, đạt 87.42% kế hoạch năm, bằng 94.63% so với cùng kỳ năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.352 đ/cp, đạt 84.0% kế hoạch năm, và bằng 89.87% so với cùng kỳ năm 2015

Xem tiếp 

Ngày: 11/04/2016

    Qúy I/2016, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 11.322 triệu kWh, đạt 92.92% kế hoạch quý, bằng 76.53% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu là 17.110 tỉ đồng, đạt 98.5% kế hoạch quý, bằng 103.39% so với cùng kỳ năm 2015.

    Lợi nhuận sau thuế TNDN là 10.195 tỉ đồng, đạt 96.64% kế hoạch quý, bằng 106.4% so với cùng kỳ năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.117đ/cp, đạt 96.65% kế hoạch quý, và bằng 101.12% so với cùng kỳ năm 2015

Xem tiếp 

Ngày: 03/04/2015

  Quí I năm 2015 nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 14,80 triệu kWh đạt 28,31% kế hoạch năm 2015. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 15,62 tỉ đồng bằng 32,02% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 9.58 tỉ đồng đạt 39,5% kế hoạch năm.

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 

THÔNG TIN MỚI