THÔNG BÁO ĐHĐCĐ

Ngày: 17/04/2017

 BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Xem tiếp 

Ngày: 19/04/2016

   Ngày 16/04/2016, tại khách sạn Hải Âu, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, công ty cổ phần Thủy điện Định Bình tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Tham dự Đại hội có 58 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 6.401.980 cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,80%. 

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhiều nội dung quan trọng quyết định kế hoạch công tác của Công ty.

Đại hội đã thông qua biên bản cùng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như file đính kèm dưới đây:

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2016

Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016

Xem tiếp 

Ngày: 29/03/2016

                                                                                           THÔNG BÁO
                                                  V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

         Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

        Thời gian : 8h ngày 16/04/2016
        Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

Chi tiết xem các file đính kèm theo

I/Biểu mẫu tham dự :

TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2016

 Giấy xác nhận tham dự đại hội

Giấy ủy quyền cá nhân tham dự đại hội

Giấy ủy quyền tập thể tham dự đại hội

II/Tài liệu của đại hội :

Chương trình ĐHCĐ 2016

Quy chế ĐHCĐ 2016

Báo cáo của Ban giám đốc

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015

Tờ trình kế hoạch tài chính 2016

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2016

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Tờ trình đầu tư dự án từ ngồn năng lượng tái tạo

Xem tiếp 

Ngày: 11/05/2015

            Ngày 08/05/2015, tại khách sạn Hải Âu, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định công ty cổ phần Thủy điện Định Bình tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 . Tham dự Đại hội có 52 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 6.534.286 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,40%. 

 

 


           Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhiều nội dung quan trọng quyết định kế hoạch công tác của Công ty. Đại hội đã thông qua biên bản cùng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như file đính kèm dưới đây:

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2015

- Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015

 

 

Xem tiếp 

Ngày: 20/04/2015

                                                                                               THÔNG BÁO
                                                  V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

          Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

        Thời gian : 8h ngày 08/05/2015
        Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

Chi tiết xem các file đính kèm theo

I/Biểu mẫu tham dự :

TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2015

 Giấy xác nhận tham dự đại hội

Giấy ủy quyền cá nhân tham dự đại hội

Giấy ủy quyền tập thể tham dự đại hội

 

II/Tài liệu của đại hội :

Chương trình ĐHCĐ 2015

Quy chế ĐHCĐ 2015

Báo cáo của Ban giám đốc

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014

Tờ trình kế hoạch tài chính 2015

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2015

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 

THÔNG TIN MỚI