THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC

Ngày: 03/01/2017

  Căn cứ Quyết định HĐQT số 14/2016/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2016, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         17,00 % ( 1.700 đồng/cổ phiếu). 
           2
.Thời gian tiến hành việc chi trả :   từ 08 h 00 ngày 15/01/2017
           3. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền    
            4. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức              
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
      
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

Xem tiếp 

Ngày: 19/04/2016

  Căn cứ Quyết định HĐQT số 07/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2016, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         12,00 % ( 1.200 đồng/cổ phiếu). 
           2
.Thời gian tiến hành việc chi trả :   từ 08 h 00 ngày 27/04/2016
           3. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền    
            4. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức              
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
      
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

Xem tiếp 

Ngày: 19/01/2016

  Căn cứ Quyết định HĐQT số 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 18/01/2016, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         15,00 % ( 1.500 đồng/cổ phiếu). 
           2
.Thời gian tiến hành việc chi trả :           từ ngày 25/01/2016
           3. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền    
            4. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức              
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
      
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi  thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

Xem tiếp 

Ngày: 16/04/2015

  Căn cứ Quyết định HĐQT số 11/2015/QĐ-HĐQT ngày 07/5/2015, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         15,00 % ( 1.500 đồng/cổ phiếu). 
           2
.Thời gian tiến hành việc chi trả :           từ ngày 15/05/2015
           3. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền    
            4. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức              
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
      
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi  thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

 

Xem tiếp 

Ngày: 04/02/2015

 Căn cứ Quyết định HĐQT số 03/2015/QĐ-HĐQT ngày 02/02/2015, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:   5,00 % ( 500 đồng/cổ phiếu). 
           2. Thời điểm chốt danh sách chi trả :     16 h ngày 05/02/2015

           3.Thời gian tiến hành việc chi trả : từ ngày 09/02/2014
           4. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền    
            5. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức              
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
             - Giấy ủy quyền đơn vị nhận cổ tức          
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi  thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 

THÔNG TIN MỚI