THÔNG BÁO ĐHĐCĐ
TB mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ năm 2015

Ngày: 20/04/2015

                                                                                               THÔNG BÁO
                                                  V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

          Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

        Thời gian : 8h ngày 08/05/2015
        Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

Chi tiết xem các file đính kèm theo

I/Biểu mẫu tham dự :

TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2015

 Giấy xác nhận tham dự đại hội

Giấy ủy quyền cá nhân tham dự đại hội

Giấy ủy quyền tập thể tham dự đại hội

 

II/Tài liệu của đại hội :

Chương trình ĐHCĐ 2015

Quy chế ĐHCĐ 2015

Báo cáo của Ban giám đốc

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014

Tờ trình kế hoạch tài chính 2015

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2015

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015

( DHP )
TIN LIÊN QUAN 

THÔNG TIN MỚI