THÔNG BÁO ĐHĐCĐ
Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

Ngày: 29/03/2016

                                                                                           THÔNG BÁO
                                                  V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

         Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

        Thời gian : 8h ngày 16/04/2016
        Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

Chi tiết xem các file đính kèm theo

I/Biểu mẫu tham dự :

TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2016

 Giấy xác nhận tham dự đại hội

Giấy ủy quyền cá nhân tham dự đại hội

Giấy ủy quyền tập thể tham dự đại hội

II/Tài liệu của đại hội :

Chương trình ĐHCĐ 2016

Quy chế ĐHCĐ 2016

Báo cáo của Ban giám đốc

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015

Tờ trình kế hoạch tài chính 2016

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2016

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Tờ trình đầu tư dự án từ ngồn năng lượng tái tạo

( DHP )
TIN LIÊN QUAN 

THÔNG TIN MỚI